Pomoc materialna dla doktorantów - rok akad. 2016/17

KOMUNIKATY

Termin składania wniosków o przyznanie
stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów
dla doktorantów Politechniki Rzeszowskiej
na semestr letni w roku akademickim 2016/2017

 

Stypendium socjalne

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 • Procedura dotycząca ubiegania się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych obowiązująca w roku akademickim 2016/2017

 

Porozumienie
z dnia 30 marca 2017 r., zawarte pomiędzy
Rektorem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
a Samorządem Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej
w sprawie ustalenia szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Politechniki Rzeszowskiej i ich wysokości w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017

 

Porozumienie
z dnia 30 marca 2017 r., zawarte pomiędzy
Rektorem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
a Samorządem Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej
w sprawie ustalenia szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych dla doktorantów Politechniki Rzeszowskiej i ich wysokości w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017

 

Porozumienie
z dnia 13 stycznia 2017 r., zawarte pomiędzy
Rektorem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
a Samorządem Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium o charakterze socjalnym w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017

 

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

 • uczestnicy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • stypendia przyznawane na wniosek doktoranta, wniosek dostępny wyłącznie w formie elektronicznej na stronie https://usos.prz.edu.pl/
 • stypendia przyznawane na semestr
 • szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określa Regulamin
 1. stypendia socjalne
  • doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
  • przedstawiający dokumenty potwierdzające sytuację materialną doktoranta i jego rodziny
 2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
  • doktorant począwszy od pierwszego roku studiów, który:
   • zamieszkuje w studenckim domu Uczelni, w tym w Domu Asystenta,
   • w domu studenckim innej uczelni,
   • w obiekcie innym niż dom studencki,
   • umotywuje okoliczności codziennego dojazdu z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni
 3. zapomogi
  • dla doktoranta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
 4. stypendia dla najlepszych doktorantów
  • na I roku dla doktoranta, który osiągnął bardzo dobre wyniki w rekrutacji
  • na II i kolejnych latach dla doktoranta który spełnił łącznie warunki:
   • uzyskał bardzo dobre/dobre wyniki egzaminów objętych programem,
   • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
   • wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej
 5. stypendia dla niepełnosprawnych
  • stypendium z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu
 6. stypendia ministra za wybitne osiągnięcia (więcej informacji tutaj)
  • doktorant studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych po zaliczeniu pierwszego roku, który spełnia łącznie warunki:
   • wykazał się postępami w nauce,
   • uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie,
   • uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium

podstawa prawna:

 

Więcej informacji na stronie MNiSW: www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/pomoc-materialna-dla-doktorantow-w-roku-akademickim-2016-2017.html

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję