Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Informatyki

Instytucja:
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Miasto:
Rzeszów

Stanowisko:
asystent w Zakładzie Informatyki

Wymiar etatu:
pełny etat

Dyscyplina naukowa:

informatyka

Data ogłoszenia:
24 lipca 2017 r.

Termin składania ofert:
10 września 2017 r.

Przewidywany termin zatrudnienia:
1 października 2017 r.

Link do strony:
http://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/pozostale-stanowiska/wydzial-budowy-maszyn-i-lotnictw/

Słowa kluczowe:
informatyka, programowanie obiektowe, bazy danych

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowanych przez Zakład Informatyki, w tym m.in.w zakresie języków programowania, w tym programowania obiektowego, baz danych (m.in. Microsoft SQL Server, MS Access). Oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową.

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

 • posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera z Informatyki lub dyscyplin pokrewnych;
 • posiadać średnią ocen z przebiegu studiów powyżej 4.0;
 • spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 65 Statutu PRz z dnia 22 marca 2012 r.;
 • wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu nowoczesnych technik i metod informatycznych,
 • brać czynny udział w badaniach naukowych realizowanych przez Zakład Informatyki;
 • posiadać biegłą znajomość języka polskiego oraz wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego;
 • przestrzegać ogólnie przyjętych norm etycznych.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu magistra inżyniera,
 • informacje o osiągnięciach naukowych i doświadczeniu dydaktycznym,
 • lista publikacji,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Administratorem danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Politechnikę Rzeszowską.

 Dokumenty należy złożyć osobiście (lub przesłać pocztą) w terminie do dnia 10.09.2017 roku, w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów.

 Oferty, które wpłyną po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.

Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym
w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje rektor.

Formularz kontaktowy

Twoja przeglądarka nie wspiera technologii Flash, Silverlight ani HTML5.
* - pola wymagane

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję