Stypendium ministra

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 na poszczególnych Wydziałach

Wydział Termin składania wniosków
 Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury  do 15 września 2018 r.
 Budowy Maszyn i Lotnictwa  do 14 września 2018 r.
 Chemiczny  do 5 września 2018 r.
 Elektrotechniki i Informatyki  do 10 września 2018 r.

 

Zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów regulują przepisy:

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 3 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium doktorant może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

II. Warunki przyznawania stypendium ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 2 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane doktorantowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami doktoranckimi, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom precyzuje w § 2 ust. 1, że stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:

  1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub
  2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli doktorant jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim było zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach udzielone w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

Zgodnie z art. 184 ust. 5 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie.

III. Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku

  1. Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 września 2018 r.
  2. W przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2018 r.

IV. Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków

Katalog osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium ministra oraz wykaz dokumentów jakie mogą potwierdzać uzyskanie wybitnych osiągnięć określa ww. rozporządzenie.

Kandydatura powinna zawierać wyłącznie osiągnięcia związane z danymi studiami doktoranckimi, zatem nie należy przedstawiać osiągnięć związanych z odbywanymi równocześnie innymi studiami albo realizacją innych zainteresowań lub hobby, jak również osiągnięć związanych z pracą zawodową.

V. Tryb ubiegania się o stypendium przez doktoranta

Doktorant przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi za pośrednictwem dziekana wydziału w terminie określonym przez dziekana. Wniosek sporządzony na wzorze określonym w ww. rozporządzeniu, doktorant składa wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub sportowych i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska - w przypadku przyznania stypendium - na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium.

Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, każdy wniosek o przyznanie stypendium ministra wymaga opinii Rady Wydziału. Opinia Rady Wydziału powinna dotyczyć wyłącznie osiągnięć wskazanych w ww. rozporządzeniu.

VI. Sposób oceny wniosków o stypendium ministra

Wnioski są oceniane metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia w sporcie. W celu oceny wniosków minister może powołać ekspertów. Po zakończeniu oceny Minister sporządza listę rankingową wniosków uszeregowaną według liczby punktów. Stypendium otrzymają doktoranci najwyżej ulokowani w tym rankingu; dany minister określi ich liczbę w ramach ustalonego w rozporządzeniu limitu.

VII. Wysokość i liczba stypendiów ministra

Wysokość stypendium ustala właściwy minister, lecz nie może ona przekroczyć 25 000 zł. Limit liczby stypendiów jest określony dla każdego z ministrów nadzorujących uczelnie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać nie więcej niż 84 stypendia w danym roku kalendarzowym.

VIII. Ogłoszenie listy stypendystów i wypłata stypendium ministra

Lista stypendystów jest ogłaszana na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium. Następnie do uczelni oraz doktorantów są wysyłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 są dostępne pod adresem: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Pliki do pobrania

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję