Informacja dla cudzoziemców

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej
lub w prowadzeniu kształcenia, na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  https://www.archiwum.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html#Umowy_miedzynarodowe
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji ministra;
 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
 6. decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

Opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie pobiera się od:

 1. cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 6. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwolnienie cudzoziemca z opłat może nastąpić również na podstawie:

 1. decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN lub dyrektora instytutu badawczego;
 2. decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Do rekrutacji na studia I-go stopnia mogą przystąpić cudzoziemcy, którzy

 • legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym
  za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo uznanym na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, albo uznanym za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie
  do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z umową międzynarodową lub zgodnie
  z przepisami w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu  albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty;
 • wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji (kierunek architektura).

Cudzoziemcy, którzy będą podejmować i odbywać studia:

 • podlegają obowiązującemu postępowaniu rekrutacyjnemu;
 • zobowiązani są do dokonania rejestracji internetowej w SIR oraz złożenia kompletu dokumentów w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.

Międzywydziałowa  Komisja Rekrutacyjna ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady przeliczania wyników uzyskanych przez kandydata z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów I-go stopnia  następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów rekrutacyjnych.

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia:

1. ankieta osobowa (formularz PODANIA SIR) - wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisana przez kandydata; https://rekrutacja.prz.edu.pl/wybor-rekrutacji

2. zalegalizowany lub opatrzony apostille oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej, urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument;

Apostille czy legalizacja: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

3. w przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu, decyzja wydana przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku takiego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą (zasady uznania  świadectw uzyskanych za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu  albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty Dz. U. z 2015r. poz. 447 z późn. zm., oraz art.93b - 93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);

Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą: https://ko.rzeszow.pl/bip/55/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica/   

Kuratorium Oświaty adres: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

4. fotografia w wersji elektronicznej, zmieszczona w formularzu PODANIA SIR;

5. paszport do wglądu;

6. wiza lub karta pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy.
Po upływie tego terminu muszą zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

7. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;

8. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – w przypadku braku ubezpieczenia kandydat przyjęty
na studia jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia - Kandydat składa oświadczenie;

9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – w przypadku braku jednego z wyżej wymienionych dokumentów, potwierdzenie przygotowania i stopnia znajomości języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów
w języku obcym, kandydat może uzyskać w Uczelni; Państwowa Certyfikacja Języka Polskiego:
http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

10. oświadczenie o uprawnieniu do niewnoszenia opłat za kształcenie (jeśli dotyczy);

11. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

 

Osoby składają dokumenty osobiście, dostarczają kopie zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu ukończenia szkoły średniej uzyskanego za granicą wraz z oryginałem dokumentu do wglądu MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ oraz tłumaczenie dokumentu na język polski, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  

Do rekrutacji na studia II-go stopnia mogą przystąpić cudzoziemcy, którzy

 • legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, albo uznanym na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uznanie dyplomu studiów wyższych uzyskanego za granicą w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Polsce odbywa się na zasadach określonych w art. 191a ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Cudzoziemcy, którzy będą podejmować i odbywać studia:

 • podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu obowiązującemu na określonym kierunku studiów;
 • zobowiązani są do dokonania rejestracji internetowej w SIR oraz złożenia kompletu dokumentów w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji;

Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady ustalenia ostatecznej liczby punktów branej pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów II-go stopnia następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów rekrutacyjnych.

Wymagane dokumenty na studia drugiego stopnia

 1. ankieta osobowa (formularz PODANIA SIR) - wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisana przez kandydata;

https://rekrutacja.prz.edu.pl/wybor-rekrutacji

 1. zalegalizowany lub opatrzony apostille oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego albo poświadczonym przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju (zasady nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych
  za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia – Dz. U. z 2015 r., poz. 1467
  );
 3. fotografia w wersji elektronicznej, zamieszczona w formularzu PODANIA SIR;
 4. paszport do wglądu;
 5. wiza lub karta pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP. Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium RP przez okres do 3 miesięcy.
  Po upływie tego terminu muszą zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;
 6. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
 7. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – w przypadku braku ubezpieczenia kandydat przyjęty
  na studia jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia
  w Narodowym Funduszu Zdrowia - Kandydat składa oświadczenie;
 8. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – w przypadku braku jednego z wyżej wymienionych dokumentów, potwierdzenie przygotowania i stopnia znajomości języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku obcym, kandydat może uzyskać w Uczelni; Państwowa Certyfikacja Języka Polskiego:  http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/
 9. oświadczenie o uprawnieniu do niewnoszenia opłat za kształcenie (jeśli dotyczy);
 10. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

Osoby składają dokumenty osobiście, dostarczają kopie zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskanego za granicą wraz z oryginałem dokumentu do wglądu MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ oraz tłumaczenie dokumentu na język polski, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję