Informacja dla cudzoziemców

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

 1. Do podejmowania i odbywania kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich są uprawnieni:
  • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
  • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii  Europejskiej;
  • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art.186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.);
  • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
 2. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją ”dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
 3. Pozostali cudzoziemcy, z zastrzeżeniem p-ktu 5 mogą podejmować i odbywać kształcenie na podstawie:
  • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
  • decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art.33 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1842 z późn. zm.);
  • decyzji rektora uczelni.
 4. Cudzoziemcy, o których mowa p-kcie 3, mogą podejmować i odbywać kształcenie:
  • jako stypendyści strony polskiej;
  • na zasadach odpłatności;
  • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
  • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
  • jako stypendyści uczelni.
 5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej,Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym, że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych w p-kcie 3 i 4.
 6. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w p-kcie 3 i 4.

Studia pierwszego stopnia w języku polskim

Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

 • legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo uznanym na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, albo uznanym za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z umową międzynarodową lub zgodnie z przepisami w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu  albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty;
 • wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji (kierunek architektura).

Cudzoziemcy, którzy będą podejmować i odbywać studia:

 • podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu obowiązującemu na określonym kierunku studiów;
 • zobowiązani są do dokonania rejestracji internetowej w SIR oraz złożenia kompletu dokumentów w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji;
 • Międzywydziałowa  Komisja Rekrutacyjna ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady przeliczania wyników uzyskanych przez kandydata z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Przyjęcie na pierwszy rok studiów kandydatów, o których mowa wyżej, następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów rekrutacyjnych.


Wymagane dokumenty

 1. kandydaci chcący podjąć i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich - ankieta osobowa (formularz PODANIA SIR) - wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisana przez kandydata;
 2. kopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej, urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument, a w przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu, decyzja, wydana przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku takiego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą (zasady uznania  świadectw uzyskanych za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu  albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty Dz. U. z 2015r. poz. 447 z późn. zm., oraz art.93b - 93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedna fotografia w wersji elektronicznej;
 4. potwierdzona kopia paszportu (strona ze zdjęciem i numerem);
 5. potwierdzona kopia wizy lub karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy. Po upływie tego terminu muszą zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;
 6. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
 7. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – w przypadku braku ubezpieczenia kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 8. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – w przypadku braku jednego z wyżej wymienionych dokumentów, potwierdzenie przygotowania i stopnia znajomości języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku obcym, kandydat może uzyskać w Uczelni;
  Certyfikacja Języka Polskiego:  http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/
 9. oświadczenie o poprawności wprowadzonych danych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych (wypełnienie obowiązku informacyjnego).

Osoby składają dokumenty osobiście, dostarczają kopie zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu ukończenia szkoły średniej uzyskanego za granicą wraz z oryginałem dokumentu do wglądu międzywydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz tłumaczenie dokumentu na język polski, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Studia drugiego stopnia w języku polskim

Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

 • legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, albo uznanym na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uznanie dyplomu studiów wyższych uzyskanego za granicą w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Polsce odbywa się na zasadach określonych w art. 191a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Cudzoziemcy, którzy będą podejmować i odbywać studia:

  • podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu obowiązującemu na określonym kierunku studiów;
  • zobowiązani są do dokonania rejestracji internetowej w SIR oraz złożenia kompletu dokumentów w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji;
  • Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady ustalenia ostatecznej liczby punktów branej pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Wydziałowa komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję w formie uchwały.
   Przyjęcie na pierwszy rok studiów kandydatów, o których mowa wyżej, następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów rekrutacyjnych.

Wymagane dokumenty

 1. kandydaci chcący podjąć i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich - ankieta osobowa (formularz PODANIA SIR) - wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisana przez kandydata;
 2. kopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonym przez tłumacza i poświadczonym przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju (zasady nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia – Dz. U. z 2015 r., poz. 1467);
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedna fotografia w wersji elektronicznej;
 4. potwierdzona kopia paszportu (strona ze zdjęciem i numerem);
 5. potwierdzona kopia wizy lub karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP. Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium RP przez okres do 3 miesięcy. Po upływie tego terminu muszą zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;
 6. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
 7. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – w przypadku braku ubezpieczenia kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 8. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – w przypadku braku jednego z wyżej wymienionych dokumentów, potwierdzenie przygotowania i stopnia znajomości języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku obcym, kandydat może uzyskać w Uczelni;
  Certyfikacja Języka Polskiego:  http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/
 9. oświadczenie o poprawności wprowadzonych danych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych (wypełnienie obowiązku informacyjnego).

Osoby składają dokumenty osobiście, dostarczają kopie zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskanego za granicą wraz z oryginałem dokumentu do wglądu międzywydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz tłumaczenie dokumentu na język polski, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.


Studia w języku angielskim: http://w.prz.edu.pl/en/msc-courses-in-english

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję