Informacje dla kandydatów

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Chemicznym

Termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów przez osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na Wydział Chemiczny w naborze 2020/2021 (dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego), zostaje ustalony na dzień 12 marca 2021 r.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, informujemy, że:

  1. istnieje możliwość realizacji zleconych badań w powiatach, w których kandydaci zamieszkują - wykaz podmiotów, które w 2020 r. wykonywały badania lekarskie kandydatów do szkół wyższych jest dostępny na stronie http://womp.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2020/09/wykaz-jednostek-uczniowie-2020-stan-na-19-09.pdf,
  2. preferowaną formą dostarczenia do uczelni uzyskanego zaświadczenia lekarskiego jest przesłanie dokumentu do Dziekanatu Wydziału Chemicznego na adres Al. Powstańców W-wy 6, 35-959 Rzeszów.

Informacja o możliwości składania skanów lub zdjęć zaświadczeń wymaganych w toku postępowania rekrutacyjnego

W trakcie rekrutacji na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2020/2021:
dopuszcza się możliwość złożenia przez kandydata wymaganych w toku postępowania rekrutacyjnego zaświadczeń o uzyskanym wyniku z egzaminu sprawdzającego posiadanych przez kandydata kwalifikacji i kompetencji wymaganych do podjęcia studiów drugiego stopnia lub zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych w postaci wydruków opatrzonych podpisem dokumentów będących skanem bądź zdjęciem oryginału.1)

1) Uchwała nr 11/2020 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 53/2019 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021.


Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek architektura

Portfolio - architektura II stopień


Informacja dla kandydatów na studia, którzy nie otrzymali dyplomu ukończenia studiów w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji

Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Rzeszowskiej1) może zostać przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów.

Osoba ta w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada ten dyplom w dziekanacie Wydziału, na który została przyjęta na studia drugiego stopnia, pod rygorem skreślenia z listy studentów.

1) Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19


Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON).

W Politechnice Rzeszowskiej działa Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON). Do jego głównych zadań należy likwidacja barier uniemożliwiających osobom ze szczególnymi potrzebami udział w procesie dydaktycznym i życiu w społeczności akademickiej. Szanując niezależność osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich prawa, pomoc Biura udzielana jest tylko tym osobom, które same zgłoszą taka potrzebę i udokumentują swoją aktualną sytuację zdrowotną.

Sekretariat Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami zlokalizowany jest w budynku J w pokoju nr 21. Na stronie www.bon.prz.edu.pl znajdują się aktualne informacje, procedury oraz wnioski jakie można składać celem uzyskania wsparcia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję