Podstrona: Informacje dla kandydatów / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Informacje dla kandydatów

Informacja o możliwości składania skanów lub zdjęć zaświadczeń wymaganych w toku postępowania rekrutacyjnego

W trakcie rekrutacji na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2021/2022:
dopuszcza się możliwość złożenia przez kandydata wymaganych w toku postępowania rekrutacyjnego zaświadczeń o uzyskanym wyniku z egzaminu sprawdzającego posiadanych przez kandydata kwalifikacji i kompetencji wymaganych do podjęcia studiów drugiego stopnia lub zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych w postaci wydruków opatrzonych podpisem dokumentów będących skanem bądź zdjęciem oryginału.


Informacja dla kandydatów na studia, którzy nie otrzymali dyplomu ukończenia studiów w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji

Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2021/2022 na Politechnice Rzeszowskiej może zostać przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów.

Osoba ta w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada ten dyplom w dziekanacie Wydziału, na który została przyjęta na studia drugiego stopnia, pod rygorem skreślenia z listy studentów.


Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek architektura

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 5 rozdziału 1 załącznika nr 4 do uchwały nr 27/2020 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. dotyczącego szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2021/2022,

w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek architektura są brane pod uwagę:

  1. ocena jakości prac zawartych w portfolio, przedstawianym przez kandydata;
  2. ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych;
  3. średnia ze studiów.

Portfolio przedkładane przez kandydata zawiera zmniejszone reprodukcje:

  1. kompletnej części rysunkowej inżynierskiej pracy dyplomowej,
  2. kompletnej części rysunkowej dwóch wybranych przez kandydata projektów kursowych wykonanych na studiach I stopnia. Dopuszcza się projekty współautorskie z minimum 50%-owym udziałem kandydata.

Portfolio należy przedłożyć w formie oprawionej broszury w formacie A3. Nie może zawierać plansz rozkładanych.

Kandydaci dołączają do portfolio własnoręcznie podpisane oświadczenie, w którym deklarują, że:

  1. załączone do portfolio karty stanowią wierną kopię inżynierskiej pracy dyplomowej przedłożonej do egzaminu dyplomowego;
  2. załączone kopie dwóch projektów kursowych zostały wykonane na ukończonej przez kandydata uczelni wyższej;
  3. zarówno przedstawiana praca dyplomowa, jak i projekty kursowe nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane po uzyskaniu oceny i uzyskaniu tytułu zawodowego, a także nie zostały w żaden sposób rozbudowane w terminie późniejszym;

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno być trwale połączone z portfolio.

Możliwe jest przesłanie pocztą portfolio wraz z oświadczeniem. Należy je wysłać do Komisji Rekrutacyjnej w kopercie formatu A3. Prace wysłane pocztą muszą dotrzeć do Komisji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2022 r. do godziny 15:00, decyduje data wpływu dokumentów. Rysunki zapakowane do koperty A3 należy zabezpieczyć przez zniszczeniem, pogięciem oraz jakimkolwiek uszkodzeniem.

Adres do wysyłki:

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Poznańska 2, pokój P105
35-084 Rzeszów
Z dopiskiem: Portfolio-architektura II stopień

Uwaga!

Decyduje data doręczenia przesyłki, do dnia 11 lutego 2022 r. do godziny 15:00, a nie data stempla pocztowego.

Portfolio można również dostarczyć osobiście w dniach  10 i 11 lutego 2022 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 do budynku P przy ul. Poznańskiej 2, pokój nr P-105, pierwsze piętro, odbiór prac  Pani Agnieszka Wojciechowska. Wyniki oceny portfolio zostaną ogłoszone 15 lutego 2022 roku. Każdy kandydat otrzyma informację o uzyskanym wyniku na portalu rekrutacyjnym, na którym zarejestrował swoje zgłoszenie.


Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON)

W Politechnice Rzeszowskiej działa Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON). Do jego głównych zadań należy likwidacja barier uniemożliwiających osobom ze szczególnymi potrzebami udział w procesie dydaktycznym i życiu w społeczności akademickiej. Szanując niezależność osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich prawa, pomoc Biura udzielana jest tylko tym osobom, które same zgłoszą taka potrzebę i udokumentują swoją aktualną sytuację zdrowotną.

Sekretariat Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami zlokalizowany jest w budynku J w pokoju nr 22. Na stronie www.bon.prz.edu.pl znajdują się aktualne informacje, procedury oraz wnioski jakie można składać celem uzyskania wsparcia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję