Stypendia dla doktorantów


STYPENDIA DOKTORANCKIE

 • wypłacane przez okres 12 miesięcy
 • nie niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta

dla kogo:

 • uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich
 • doktoranci, którzy terminowo realizują program studiów doktoranckich
 • na I roku dla doktoranta, który osiągnął bardzo dobre wyniki w rekrutacji
 • na II i kolejnych latach dla doktoranta, który w poprzednim roku akademickim:
  • uzyskał bardzo dobre i dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich
  • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej doktorant otrzymujący stypendium zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 90 godzin rocznie

podstawa prawna:

Pliki do pobrania


ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

 • wypłacane przez 12 miesięcy
 • minimalna wysokość kwoty zwiększenia wynosi 800 zł

dla kogo:

 • 30% najlepszych uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
 • na I roku dla doktoranta, który osiągnął:
  1) bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich, lub
  2) bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym
 • na II i kolejnych latach dla doktoranta, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej poprzednim roku

podstawa prawna:

Pliki do pobrania


STYPENDIUM DOKTORSKIE

 • przyznawane na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia maksymalnie do 18 miesięcy
 • wysokość stypendium doktorskiego nie może być wyższa od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich

dla kogo:

 • osoby przygotowującej rozprawę doktorską, jeżeli wszczęto jej przewód doktorski,
 • na wniosek osoby ubiegającej się o to stypendium

  wniosek do Prorektora ds. Nauki o przyznanie stypendium musi zawierać:
  - dane osobowe kandydata do stypendium 
  - opis jego dotychczasowego dorobku naukowego 

  do wniosku dołącza się: 
  - uchwałę rady jednostki organizacyjnej o otwarciu przewodu doktorskiego 
  - opinię opiekuna naukowego albo promotora o zaawansowaniu rozprawy doktorskiej
  - zaświadczenie o złożeniu wniosku o grant badawczy (wydaje Biuro Badań Naukowych

 

Wniosek przed złożeniem do Prorektora ds. Nauki  musi być zaopiniowany przez Radę Wydziału !

 

Przy ocenie wniosków uwzględnia się następujące kryteria:

 • stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej;
 • wartość naukową przygotowywanej rozprawy doktorskiej;
 • dotychczasową działalność naukową kandydata do stypendium;
 • udział w stażach naukowych krajowych i zagranicznych;
 • liczbę i rodzaj publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych 

Osoba pobierająca stypendium doktorskie wraz z wnioskiem o przedłużenie składa co 6 miesięcy informację o postępach w pracy naukowej. Informacja powinna być zaopiniowana przez promotora.

Stypendium doktorskie jest przyznawane niezależnie od świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów oraz stypendium doktoranckiego.

podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. z 2011 r., Nr 160, poz. 956).


STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO dla doktorantów za wybitne osiągnięcia

 •  doktorant studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych po zaliczeniu pierwszego roku, który spełnia łącznie warunki:
  • wykazał się postępami w nauce,
  • uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie,
  • uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium
    

Więcej informacji na temat przygotowania wniosku - tutaj

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję