Stypendium ministra

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020.

Zasady przyznawania stypendium ministra dla studentów regulują przepisy:

1. Warunki przyznawania stypendium ministra dla studentów

Stypendium ministra na dany rok akademicki może zostać przyznane studentowi, który:

 • w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz
 • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.

(nie dotyczy  studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium został przyjęty na studia drugiego stopnia).

Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów bierze się pod uwagę:

 • znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub
 • znaczące osiągnięcia sportowe 

uzyskane w okresie studiów od dnia:

 • rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 • rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 • 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. 

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

 1. jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
 2. posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

2. Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków

Rodzaje znaczących osiągnięć naukowych lub artystycznych związanych ze studiami lub znaczących osiągnięć sportowych branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium ministra oraz wykaz dokumentów jakie mogą potwierdzać uzyskanie znaczących osiągnięć określa ww. rozporządzenie.

3. Wysokość i liczba stypendiów ministra dla studentów

Wysokość stypendium ustala minister. Maksymalna kwota stypendium wynosi 17 000 zł.

Minister może przyznać nie więcej niż 840 stypendiów.

Stypendium wypłaca się studentowi jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym podmiotu.

4. Procedura i termin składania wniosku o przyznanie stypendium ministra dla studentów

 1. Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium Ministra, Rektorowi Politechniki Rzeszowskiej, za pośrednictwem Dziekana Wydziału.
 2. Student ubiegający się o stypendium ministra ma obowiązek:
  • wypełnić wniosek w formie elektronicznej,
  • dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające przedstawione osiągnięcia oraz oświadczenie (skan w pdf),
  • złożyć wniosek wraz z dokumentami w formie elektronicznej w Dziekanacie właściwego Wydziału  do  4 października,

  Adresy e-mail dziekanatu:

  WBMiL - rm@prz.edu.pl

  WBIŚiA - rb@prz.edu.pl

  WMiFS -dwmifs@prz.edu.pl

  WCH - chemia@prz.edu.pl

  WEiI - dwe@prz.edu.pl

  WZ - rz@prz.edu.pl

  WM-T - rk@prz.edu.pl

 1. Dziekan Wydziału sprawdza wniosek pod względem merytorycznym, następnie przekazuje wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia i oświadczeniem w formie elektronicznej do kierownika Centrum Rekrutacji i Pomocy Materialnej do dnia 9 października 2019.
 2. Kierownik Centrum Rekrutacji i Pomocy Materialnej sprawdza wniosek pod względem kompletności dokumentów i przekazuje do Rektora Politechniki Rzeszowskiej.
 3. Wnioskodawcą w sprawie przyznania stypendium Ministra jest Rektor Politechniki Rzeszowskiej, który przekazuje rekomendowane wnioski o przyznanie stypendium Ministra w terminie do 25 października, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w BIP na stronie podmiotowej ministra.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MNiSW pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję