Podstrona: Stypendium ministra dla studentów / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Stypendium ministra dla studentów

Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Termin składania wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia określonym w ww. rozporządzeniu (załącznik nr 1), student składa w formie elektronicznej wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub sportowych  do dnia 12 października 2020 r.

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021 należy składać poprze system ZSUN/OSF. Wniosek przygotowuje pracownik Biura Pomocy Materialnej dla Studentów, który jako koordynator tworzy wnioski dla poszczególnych studentów, którzy wystąpili o złożenie wniosku.

Dane kontaktowe:

akolodzi@prz.edu.pl, tel. 17 743 2515, renatat@prz.edu.pl, tel. 17 743 2389

Biorąc pod uwagę powyższe, student, który będzie się ubiegał o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia, powinien do dnia 12 października br. zgłosić się do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów (ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów) w celu wypełnienia wniosku.

 1. Podstawa prawna

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

 • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r.
  w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297).
 1. Warunki otrzymania stypendium

Warunki określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

lub

 • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

 • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
 • posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 1. Tryb składania wniosku o stypendium

Wnioskodawca stypendium

Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni. O przedstawieniu Ministrowi wniosku o przyznanie danemu studentowi stypendium decyduje rektor uczelni. Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych (patrz pkt 2.1 oraz 4.2.1. niniejszej informacji) lub nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu.

Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku

We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane w okresie studiów od dnia:

 1. rozpoczęcia studiów - w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 2. rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia - w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 3. 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

- do dnia 30 września 2020 r.

We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

 1. Tryb przyznawania stypendium

Ocena wniosków

Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej. Na podstawie wyników oceny sporządza się listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.

Kryteria przyznawania

Stypendium dla studenta na rok akademicki (2020/2021) może zostać przyznane studentowi, który:

 1. w poprzednim roku akademickim (2019/2020) zaliczył rok studiów oraz
 2. uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2020/2021).

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2020) został przyjęty na studia drugiego stopnia. Ww. wyjątek dotyczy jednak wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta na I rok jednolitych studiów magisterskich nie może ubiegać się o stypendium na I roku tych studiów.

Szczegółowe informację dotyczące wnioskowania o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia są dostępne na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem:

Materiały:

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję