Podstrona: Stypendium ministra dla studentów / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Stypendium ministra dla studentów

Stypendium za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023

Termin składania wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia student składa w formie elektronicznej wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub sportowych od 5 do 12 października 2022 r.
Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023 należy składać poprzez system ZSUN/OSF. Wniosek przygotowuje pracownik Biura Pomocy Materialnej dla Studentów, który jako koordynator tworzy wnioski dla poszczególnych studentów, którzy wystąpili o złożenie wniosku.

Dane kontaktowe

nataliad@prz.edu.pl, tel. 17 743 2131, a.wojcik@prz.edu.pl, tel. 17 743 2514

Biorąc pod uwagę powyższe, student, który będzie się ubiegał o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia, powinien w terminie od dnia 5 do 12 października br. zgłosić się do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów (ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów) w celu wypełnienia wniosku.

 1. Podstawa prawna

  Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

  • art. 93, art. 359, art. 361 i art. 363 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428).
 2. Warunki otrzymania stypendium

  Warunki określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

  • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub
  • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

  Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

  Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

  Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu już tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, ale tylko gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

  Stypendium nie przysługuje również studentowi, w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

  • pierwszego stopnia – gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

  Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego – nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

 3. Tryb składania wniosku o stypendium

  Wnioskodawca stypendium

  Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni. O przedstawieniu Ministrowi wniosku o przyznanie danemu studentowi stypendium decyduje rektor uczelni. Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych określonych w pkt 2 oraz 4 niniejszej informacji lub jeżeli nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu.

  Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku

  We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2022 r.
  Muszą to być osiągnięcia uzyskane w okresie studiów, a więc:

  1. w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - od dnia rozpoczęcia tych studiów,
  2. w przypadku studenta studiów drugiego stopnia - od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia.

  W przypadku dotychczasowych stypendystów ministra, we wniosku można podać jedynie osiągnięcia uzyskane od 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra.
  We wniosku nie wolno wykazywać osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

 4. Tryb przyznawania stypendium

  Ocena wniosków

  Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej. Na podstawie wyników oceny sporządza się listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.

  Kryteria przyznawania

  Stypendium ministra na rok akademicki 2022/2023 może zostać przyznane studentowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

  • w poprzednim roku akademickim (czyli 2021/2022) zaliczył rok studiów oraz
  • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (czyli 2022/2023).

  Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (czyli w 2022 r.) został przyjęty na studia drugiego stopnia. Z tym że wyjątek ten dotyczy wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia.

  Niespełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odmowę przyznania stypendium

  Szczegółowe informację dotyczące wnioskowania o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem:

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję