Stypendia dla doktorantów


STYPENDIA DOKTORANCKIE

 • wypłacane przez okres 12 miesięcy
 • nie niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta

dla kogo:

 1. uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich
 2. stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym
 3. stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:
  • terminowo realizuje program studiów doktoranckich;
  • wykazuje się zaangażowaniem w:
   • prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub
   • realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową;
  • w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

podstawa prawna:


ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

 • wypłacane przez 12 miesięcy
 • minimalna wysokość kwoty zwiększenia wynosi 800 zł

dla kogo:

 • 30% najlepszych uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich

Zwiększenie stypendium doktoranckiego może zostać przyznane:

 • na pierwszym roku studiów - doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • na drugim i kolejnych latach studiów - doktorantowi, który wyróżniał się  w pracy naukowej i dydaktycznej w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma być ono przyznane.

podstawa prawna:


STYPENDIUM DOKTORSKIE

 • przyznawane na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia maksymalnie do 18 miesięcy
 • wysokość stypendium doktorskiego nie może być wyższa od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich

dla kogo:

 • osoby przygotowującej rozprawę doktorską, jeżeli wszczęto jej przewód doktorski,
 • na wniosek osoby ubiegającej się o to stypendium

  wniosek do Prorektora ds. Nauki o przyznanie stypendium musi zawierać:
  - dane osobowe kandydata do stypendium 
  - opis jego dotychczasowego dorobku naukowego 

  do wniosku dołącza się: 
  - uchwałę rady jednostki organizacyjnej o otwarciu przewodu doktorskiego 
  - opinię opiekuna naukowego albo promotora o zaawansowaniu rozprawy doktorskiej
  - zaświadczenie o złożeniu wniosku o grant badawczy (wydaje Biuro Badań Naukowych

 

Wniosek przed złożeniem do Prorektora ds. Nauki  musi być zaopiniowany przez Radę Wydziału !

 

Przy ocenie wniosków uwzględnia się następujące kryteria:

 • stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej;
 • wartość naukową przygotowywanej rozprawy doktorskiej;
 • dotychczasową działalność naukową kandydata do stypendium;
 • udział w stażach naukowych krajowych i zagranicznych;
 • liczbę i rodzaj publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych 

Osoba pobierająca stypendium doktorskie wraz z wnioskiem o przedłużenie składa co 6 miesięcy informację o postępach w pracy naukowej. Informacja powinna być zaopiniowana przez promotora.

Stypendium doktorskie jest przyznawane niezależnie od świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów oraz stypendium doktoranckiego.

podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. z 2011 r., Nr 160, poz. 956).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję