Podstrona: Kredyty studenckie / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Kredyty studenckie

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2023/2024

Informacja w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniającej do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2023/2024

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2468) Minister Edukacji i Nauki ustalił, że wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2023/2024 wynosi 3500 zł.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-w-sprawie-wysokosci-miesiecznego-dochodu-na-osobe-w-rodzinie-wnioskodawcy-uprawniajacej-do-otrzymania-kredytu-studenckiego-w-roku-akademickim-20232024

Osoby uprawnione do otrzymania kredytu

O kredyt studencki mogą się ubiegać studenci do ukończenia 30 roku życia oraz doktoranci do ukończenia 35 roku życia. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych. Istotne jest, by dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 3500 zł. Kredyt może zostać w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O kredyt studencki mogą się ubiegać cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 pkt 2–8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a więc m.in. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, rezydenci długoterminowi Unii Europejskiej, uchodźcy czy posiadacze Karty Polaka.

Termin ubiegania się o kredyt i okres otrzymywania kredytu

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów, nie dłużej niż przez 6 lat. Na tym samym poziomie studiów kredyt studencki jest udzielany raz. Jeżeli w okresie 2 lat od ukończenia studiów pierwszego stopnia student rozpocznie studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, kredyt może być wypłacany bez konieczności ponownego składania wniosku o kredyt.

Doktoranci również mogą otrzymać kredyt w czasie studiów w szkole doktorskiej jeden raz. Doktoranci mogą otrzymywać kredyt przez okres 4 lat. Nie muszą składać ponownie wniosku o przyznanie kredytu, jeśli podejmą kształcenie w szkole doktorskiej w okresie 2 lat od ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wypłata kredytu

Wypłata kredytu następuje w miesięcznych transzach przez okres do 10 miesięcy roku akademickiego. Z tego okresu wyłącza się okresy udzielonych urlopów i innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. Student sam decyduje o wysokości wypłacanych środków – może wybrać kwotę 400, 600, 800 albo 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może zmienić wysokość otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.

Spłata kredytu

Dużą zaletą kredytu studenckiego jest rozpoczęcie jego spłaty dopiero 2 lata od ukończenia studiów. W tym czasie kredytobiorca podejmuje pracę, a jego sytuacja finansowa stabilizuje się.

Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a liczba rat jest, co do zasady, dwukrotnością liczby transz. Miesięcznie absolwent spłaca połowę tego, co otrzymywał miesięcznie na studiach. Przykładowo student pobierający miesięcznie 800 zł, dwa lata po zakończeniu studiów będzie spłacał około 400 zł miesięcznie.

Kolejną zaletą kredytu studenckiego jest to, że wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej można złożyć wniosek o zawieszenie na 12 miesięcy spłaty kredytu wraz z odsetkami.

Umorzenie częściowe i w całości

Przewidziane zostały również mechanizmy częściowego umorzenia kredytu i umorzenia kredytu w całości. W jakiej sytuacji można skorzystać z powyższych mechanizmów?

Na częściowe umorzenie kredytu może liczyć kredytobiorca, który znajdzie się w grupie najlepszych absolwentów. Umorzeniu podlega:

  • 50% kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie 1% najlepszych absolwentów,
  • 35% kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów,
  • 20% kredytu – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów.

Jeżeli w okresie spłaty kredytu sytuacja finansowa kredytobiorcy jest szczególnie trudna lub utracił on zdolność do spłaty, kredyt może być umorzony częściowo lub w całości przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Kredytobiorca w takich sytuacjach składa wniosek.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie

Pliki do pobrania

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję