Podstrona: Pierwsze spotkanie Rady Uczelni nowej kadencji / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Pierwsze spotkanie Rady Uczelni nowej kadencji

2021-01-14 , red.  Marta Jagiełowicz, fot. Beata Motyka
kategoria: Wydarzenia
Pierwsze spotkanie Rady Uczelni nowej kadencji

17 grudnia br. Senat Politechniki Rzeszowskiej powołał członków Rady Uczelni Politechniki Rzeszowskiej na kadencję od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. Pierwsze spotkanie władz uczelni z członkami nowo powołanej Rady Uczelni odbyło się w Sali Senatu PRz 14 stycznia br.

Przewodniczącą Rady Uczelni na kolejną kadencję została Beata Rapa, dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki. Pozostali członkowie Rady Uczelni to: Adam Hamryszczak, prezes Portu Lotniczego Rzeszów–Jasionka, Jan Sawicki, prezes Zarządu Safran Transmission Systems Poland Sp. Z o.o, prof. dr hab. inż. Marek Orkisz z Katedry Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, kierownik Katedry Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski z Katedry Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego na Wydziale Chemicznym oraz Kamil Chohura, przewodniczący Samorządu Studenckiego PRz.

W spotkaniu udział wzięli również JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. Jarosław Sęp, prorektor ds. nauki prof. PRz Lesław Gniewek, prorektor ds. kształcenia prof. PRz Iwona Włoch, prorektor ds. studenckich prof. Grzegorz Ostasz.

Do zadań Rady Uczelni należy m.in.: opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni (opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego), monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora po zaopiniowaniu przez Senat, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni.

Członkowie Rady Uczelni spoza wspólnoty uczelni

Beata Rapa – absolwentka Wydziału Prawa UMCS w Lublinie. Ukończyła Leadership Academy organizowaną przez Harvard Business School. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach z obszaru zarządzania, organizowanych m.in. przez: BTC, Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów, Kontrakt OSH, Krool Mehr Licht, Achieve Global, Bank Centralny Grecji. Pracowała w ING Banku Śląskim. Była dyrektorem Regionu Południowo-Wschodniego BGŻ z siedzibą w Rzeszowie, który swoim zasięgiem obejmował trzy województwa: małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Była dyrektorem Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie. Obecnie jest dyrektorem Banku Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki.

Adam Hamryszczak – ukończył studia z zakresu administracji na UMCS w Lublinie oraz prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pracował w Archiwum Państwowym w Rzeszowie, a od 2008 r. w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim, najpierw w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości, następnie jako wicedyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, a od lipca 2014 r. jako dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2015. W 2015 r. został powołany w skład Zespołu Zadaniowego ds. Zintegrowanej Polityki Rozwoju Polski i Europy przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. W latach 2015–2019 pracował jako podsekretarz w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Od 2019 r. jest prezesem Portu Lotniczego Rzeszów–Jasionka.

Jan Sawicki – prezes Zarządu Safran Transmission Systems Poland Sp. Z o.o., należącej do międzynarodowej Grupy Safran, jednego z największych na świecie producentów branży lotniczej i aeronautycznej. W 1984 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej (specjalność lotnictwo, specjalizacja „budowa płatowców”). W 1986 r. rozpoczął pracę zawodową w przemyśle lotniczym jako inżynier konstruktor w firmie WSK PZL-Krosno, zajmującej się produkcją szybowców i podwozi lotniczych. W latach 1996–2013 pracował w firmie Goodrich Landing Gear, będącej jednym z dwóch największych na świecie producentów podwozi lotniczych, zajmując stanowiska od kierownika projektów, przez dyrektora logistyki, po dyrektora naczelnego. W 2014 r. objął stanowisko prezesa Zarządu Safran Transmission Systems Poland, które zajmuje do dzisiaj. Czynnie uczestniczył w powiększaniu inwestycji Grupy Safran na Podkarpaciu, budowie nowego zakładu Safran Aircraft Engines Poland w Sędziszowie Młp. oraz zakładu Aero Gearbox International w Ropczycach. W tym okresie kontynuowana i rozwijana była też owocna współpraca firmy z polskimi uczelniami, w tym z Politechniką Rzeszowską.

Członkowie Rady Uczelni ze wspólnoty uczelni

Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Na tej uczelni uzyskał w 1985 r. stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego. W 1999 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Prof. Marek Orkisz zajmuje się teorią i konstrukcją silników lotniczych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz. W latach 2002–2005 pełnił funkcję dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, w latach 2008–2012 prorektora ds. rozwoju, a w latach 2012–2016 rektora Politechniki Rzeszowskiej. Do 30 grudnia 2020 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej, której utworzenia był inicjatorem (przekształcenie z Katedry Samolotów i Silników Lotniczych). Prof. Marek Orkisz jest pomysłodawcą powołania przy radach wydziałów Politechniki Rzeszowskiej rad gospodarczych skupiających przedstawicieli otoczenia gospodarczego. Jest także współinicjatorem powstania w Rzeszowie Oddziału Terenowego Polskiej Agencji Kosmicznej oraz budowy na Podkarpaciu europejskiej infrastruktury badawczej „ELA-MAT Podkarpackie” (Europejskie Laboratorium Badań Materiałowych dla Potrzeb Energetyki Opartej na Fuzji Termojądrowej). Jest również kierownikiem projektów rozwojowych dotyczących budowy motoszybowca: nowej generacji AOS-71 (projekt wyróżniany nagrodami w kraju i za granicą) napędzanego silnikiem elektrycznym oraz jego modyfikacji zasilanej wodorowym ogniwem paliwowym AOS-H2. Ponadto był kierownikiem i/lub realizatorem 23 projektów badawczych (własnych, promotorskich, rozwojowych, Inicjatywy Technologicznej, 7. Programu Ramowego UE, funduszy strukturalnych, projektów badań stosowanych). W latach 2005–2020 był członkiem pierwszej Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, a w latach 20052019 członkiem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.

Prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski – absolwent Politechniki Rzeszowskiej, profesor nauk technicznych, kierownik Katedry Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, przewodniczący Rady Dyscypliny „Inżynieria Lądowa i Transport” na tej uczelni. Jego działalność naukowa obejmuje: wdrożenie nowych materiałów konstrukcyjnych do budowy i utrzymania obiektów infrastruktury transportu, badania, diagnostykę i monitoring obiektów infrastruktury transportu, trwałość infrastruktury transportu w cyklu życia, projektowanie i budowa infrastruktury transportu spełniającej wymagania gospodarki w obiegu zamkniętym. Kierownik wielu projektów badawczych (NCBiR, PARP) oraz usług badawczych świadczonych dla administracji i firm działających w obszarze infrastruktury transportu. Prof. T. Siwowski prowadzi zajęcia dydaktyczne na Politechnice Rzeszowskiej na wszystkich poziomach i we wszystkich formach studiów wyższych w zakresie projektowania, budowy i utrzymania obiektów mostowych, a także podstaw infrastruktury transportu i historii transportu. Prof. T. Siwowski prowadzi aktywną działalność projektową i konsultingową w zakresie projektowania i zarządzania infrastrukturą transportu (www.promost.pl). Jest projektantem kilkudziesięciu obiektów mostowych. Zarządzał budową kilku dużych mostów, a także kierował i prowadził nadzory naukowe przy budowie dużych mostów. W swoich projektach mostowych wdrażał innowacyjne rozwiązania, opracowane w ramach projektów badawczych realizowanych na PRz. Jest członkiem Rady Naukowej GDDKiA, przewodniczącym KT nr 329 PKN, wiceprzewodniczącym ZG ZMRzP, aktywnym członkiem wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych i technicznych, m.in.: SITK RP, PZiTB, ZMRz, ASCE, ECCS, IABSE, IABMAS, oraz członkiem rad naukowych krajowych i czasopism branżowych (m.in. „Drogownictwo”, „Mosty”). Za swoje osiągnięcia naukowe i zawodowe  prof. T. Siwowski otrzymał wiele nagród, w tym prestiżowe Medal Wasiutyńskich, Nagrodę W. Żenczykowskiego, Nagrodę E. Malinowskiego, kilka nagród rektora PRz oraz kilka odznaczeń państwowych i zawodowych.

Prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski – absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej (rocznik 1988), z którym związany jest zawodowo od 1988 r., przechodząc kolejne szczeble kariery, począwszy od stanowiska asystenta stażysty, po profesora. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w 1991 r. w Instytucie Chemiczno-Technologicznym im. D.I. Mendelejewa w Moskwie, a stopień doktora habilitowanego w 2005 r. na Politechnice Łódzkiej. W 2016 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. W latach 2008–2012 pełnił funkcję prodziekana ds. ogólnych, a w kadencji 2012–2016 prodziekana ds. nauki Wydziału Chemicznego PRz. Ponadto pełnił funkcje m.in.: przedstawiciela WCh PRz ds. Międzynarodowych Studiów Doktoranckich przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 2008–2012, pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia w latach 2008–2012 i 2012–2016, pełnomocnika dziekana ds. realizacji projektu pt. „Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej” w punkcie „Modernizacja infrastruktury Wydziału Chemicznego”, przewodniczącego Komisji Opiniodawczej ds. Dorobku Naukowego w latach 2014–2016. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego od 1986 r. W kadencjach 2007–2009 i 2010–2012 był przewodniczącym, a w kadencjach  2013–2015 i 2016–2018 wiceprzewodniczącym Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Od 2013 r. do chwili obecnej Członek Rady Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, przewodniczący Rady Fundacji Nauka dla Przemysłu i Środowiska w latach 2011–2017. Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się wokół zagadnień związanych z preparatyką nowych katalizatorów i badaniem różnych reakcji katalitycznych, w tym w szczególności syntezy ligandów polikleszczowych, kompleksów wybranych metali organicznych przejściowych (Cr, Co, Cu, Pd) i reaktywnych materiałów organicznych i nieorganicznych na potrzeby katalizy i syntezy organicznej oraz katalitycznych przemian związków epoksydowych oraz różnych reakcji sprzęgania C-C i C-N. Popularyzator nauczania chemii wśród uczniów wszystkich szczebli szkół, organizator pokazów chemicznych i warsztatów dla uczniów oraz pokazów w ramach m.in. różnych pikników naukowych organizowanych w regionie podkarpackim.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję