Podstrona: Plan Równości Płci Politechniki Rzeszowskiej na lata 2022–2025 / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Plan Równości Płci Politechniki Rzeszowskiej na lata 2022–2025

2023-02-08 , red.  Marta Jagiełowicz
kategoria: Wydarzenia
Od lewej: dr T. Masłowski, mgr inż. J. Gumieniak, dr inż. A. Szlachta, dr inż. A. Skwarczyńska-Wojsa, dr hab. inż. G. Mrówka-Nowotnik, dr hab. inż. D. Strzałka, dr K. Chudy-Laskowska, dr hab. A. Bocian, mgr A. Sowa,

JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik zarządzeniem nr 91/2022 z dnia 28 października 2022 r. §3 wprowadził „Plan Równości Płci Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na lata 2022–2025”. Głównym celem dokumentu jest wypracowanie rozwiązań instytucjonalnych i prawnych, które będą wsparciem dla osób studiujących (studentów i doktorantów) oraz pracujących (nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) na naszej uczelni.

Dokument ten ma charakter kompleksowy, zawiera bowiem badanie stanu obecnego w obszarze równości płci wśród osób zatrudnionych, rekrutowanych i studiujących, zdiagnozowanie problemu oraz plan działań na lata 2022–2025.

Cele Planu Równości Płci PRz

Cel 1. Zwiększenie świadomości potrzeby równego traktowania oraz zwiększenie wiedzy o przyczynach, przejawach i skutkach nierównego traktowania w uwagi na płeć.

Cel 2. Dążenie do zachowania równowagi płci na stanowiskach decyzyjnych i kierowniczych oraz w prowadzeniu badań naukowych.

Cel 3. Zapewnienie zrównoważonego dostępu do kariery naukowej i rozwoju kariery.

Cel 4. Zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym.

Cel 5. Zapobieganie przemocy ze względu na płeć.

Plan Równości Płci wpisuje się w ogólną strategię antydyskryminacyjną Politechniki Rzeszowskiej widoczną zarówno w aktach prawnych uczelni (regulamin pracy, kodeks etyki pracowników, kodeks etyki doktoranta, regulamin przeciwdziałania mobbingowi), jak również w rozwiązaniach instytucjonalnych (Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Komisja Antymobbingowa, Rzecznik Praw Studenta). Plan Równości Płci jest narzędziem służącym całej społeczności akademickiej naszej uczelni do stworzenia równych szans w rozwoju naukowym, osobistym i zawodowym bez względu na płeć i jednocześnie zobowiązaniem dla władz uczelni do wdrożenia proponowanych rozwiązań i stałego monitorowania problemu równości płci.

Rektor Politechniki Rzeszowskiej powołał Zespół ds. Równości Płci oraz pełnomocnika rektora ds. równości płci, będącego jednocześnie przewodniczącym zespołu. Zasadniczym celem zespołu jest sprawienie, by Politechnika Rzeszowska była uczelnią bezpieczną dla wszystkich członków społeczności akademickiej, wolną od uprzedzeń i dyskryminacji (m.in. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie lub światopogląd, orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową), która funkcjonowanie opiera na zasadach poszanowania godności ludzkiej, prawdy, wolności, równości i różnorodności i która zapewnia wszystkim pracownikom przyjazną atmosferę pracy i swobodę rozwoju naukowego.

Pełnomocnik rektora ds. równości płci

Pełnomocnikiem rektora PRz ds. równości płci została dr hab. inż. Grażyna Mrówka-Nowotnik, prof. PRz (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa). Do najważniejszych obowiązków pełnomocnika należy: monitorowanie sytuacji w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania, podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania, zbieranie informacji na temat dobrych praktyk równościowych i ich upowszechnianie, promowanie oraz upowszechnianie zasad równego traktowania i standardów antydyskryminacyjnych, informowanie społeczności uczelni o postępach realizacji planu równości płci.

Zespół ds. Równości Płci

W skład Zespołu ds. Równości Płci poza pełnomocnikiem wchodzą także przedstawiciele pracowników poszczególnych wydziałów Politechniki Rzeszowskiej oraz przedstawiciele pracowników administracyjnych PRz:

Do podstawowych zadań zespołu należy: wdrożenie planu równości płci, monitorowanie działania planu równości płci, proponowanie działań doskonalących politykę równościową.

Członkowie Zespołu ds. Równości Płci są osobami pierwszego kontaktu dla pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej w sytuacjach wymagających wsparcia/porady/wyjaśnienia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, rasę, wyznanie, niepełnosprawność czy orientację seksualną. O pomoc mogą zwrócić się pracownicy i studenci PRz, którzy doświadczyli lub byli świadkami naruszenia zasad równego traktowania. Jeżeli doświadczyłaś/eś lub byłaś/eś świadkiem naruszenia zasad równego traktowania możesz zgłosić się do biura zespołu osobiście i porozmawiać o swojej sprawie z zachowaniem poufności lub kontaktować się przez e-mail.

Dane kontaktowe

Biuro Zespołu ds. Równości Płci PRz

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, budynek J, pokój nr 21

dyżur: środa, godz. 10:00-13:00, J-21

mail: rownouprawnieni@prz.edu.pl

www: https://rownouprawnieni.prz.edu.pl

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję