Podstrona: Prof. Piotr Koszelnik rektorem Politechniki Rzeszowskiej / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. Piotr Koszelnik rektorem Politechniki Rzeszowskiej

2024-03-27
, red.  Marta Jagiełowicz
Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik,

27 marca 2024 r. Uczelniane Kolegium Elektorów dokonało wyboru rektora na kadencję 2024–2028. Na funkcję tę został wybrany prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Program prof. Piotra Koszelnika zawierał osiem kluczowych celów, które dotyczą: kształcenia, nauki, współpracy z otoczeniem i komercjalizacji wiedzy, rozwoju kapitału ludzkiego i społeczności akademickiej, umiędzynarodowienia, inwestycji, stabilnego finansowania, społecznej roli uczelni.

„Moim priorytetem jest budowanie marki Politechniki Rzeszowskiej jako uczelni prowadzącej badania naukowe przynoszące korzyści jej społeczności i otoczeniu gospodarczemu. Uczelni, na której kształci się według najwyższych standardów, oferując najlepsze wykształcenie i start na rynku pracy, i na której dobrze czują się pracownicy, studenci oraz partnerzy zewnętrzni. Budowanie uczelni, gdzie w PRzyszłość nie spogląda się tylko z nadzieją, ale także z pewnością” – podkreślał prof. P. Koszelnik.

Życiorys

Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik urodził się 8 listopada 1972 r. w Przemyślu. Pochodzi z Bachórza w powiecie rzeszowskim. Jest absolwentem Technikum Chemicznego (ZS nr 2) w Dębicy. W 1996 r. ukończył studia na kierunku technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Pracę naukową rozpoczął na III roku studiów w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Chemików. Bezpośrednio po zdaniu egzaminu magisterskiego w 1996 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Inżynierii i Chemii Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, gdzie pracuje na różnych stanowiskach nieprzerwanie do dzisiaj. W styczniu 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora z zakresu dyscypliny inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska uzyskał decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej 17 listopada 2009 r. po odbytym kolokwium habilitacyjnym. Na podstawie postanowienia prezydenta RP z 28 września 2020 r. uzyskał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.

Jego działalność naukowo-badawcza skupia się wokół zagadnień związanych z ochroną środowiska wodnego przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami antropogenicznymi, w tym zanieczyszczeniami nowej generacji (emerging pollutants) oraz wykorzystaniem analizy stabilnych izotopów do interpretacji przyczyn i kierunków zmian jakości środowiska. Prace doktorska oraz habilitacyjna dotyczyły problematyki ochrony przed eutrofizacją wód zbiorników zaporowych, w tym zbiornika Solina.

Prof. Piotr Koszelnik w kadencji 2020–2024 pełnił funkcję rektora Politechniki Rzeszowskiej. W latach 2012–2019 przez dwie kadencje był dziekanem Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. W latach 2010–2020 kierował Zakładem Inżynierii i Chemii Środowiska na tym wydziale. Był i jest członkiem Senatu oraz komisji senackich Politechniki Rzeszowskiej. Jest również zaangażowany w rozwój i kształcenie kadry na różnych poziomach jako: promotor w pięciu obronionych przewodach doktorskich (trzy obronione z wyróżnieniem), recenzent w 10 przewodach doktorskich, 13 postępowaniach habilitacyjnych i trzech o tytuł naukowy, członek komisji habilitacyjnej w dwóch postępowaniach habilitacyjnych. Jest współautorem trzech skryptów dydaktycznych i promotorem ponad 150 prac inżynierskich i magisterskich. Przez 13 lat był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska. Ta współpraca zaowocowała wspólnymi obozami naukowymi i licznymi publikacjami ze studentami, a także stworzeniem „Biuletynu SKNIŚ”, który wydawany jest do dzisiaj.

Profesor ma doświadczenie we współpracy z przemysłem i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jako kierownik uczestniczył w trzech oraz jako wykonawca w dziewięciu projektach badawczych finansowanych z KBN/MNiSW/NCN w zakresie nauk podstawowych. Kierował m.in. zadaniami w projektach finansowanych przez i w ramach NCBiR/POIR, w których liderami były jednostki przemysłowe. Odbył staż przemysłowy w Tarnobrzeskich Wodociągach Sp. z o.o. zakończony wdrożeniem technologii. Ponadto wykonał ponad 50 prac na zlecenie, ekspertyz, opinii, w tym o innowacyjności.

Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji naukowych indeksowanych w bazach Scopus i Web of Science oraz ponad 100 innych recenzowanych publikacji w czasopismach, materiałach konferencyjnych i monografiach. Jest współautorem trzech patentów i trzech aktualnych zgłoszeń patentowych. Dane bibliometryczne wg Scopus: IH = 15, 739 cytowań. Publikował m.in. w takich czasopismach, jak: „Journal of Hazardous Materials” (IF 13,6), „Separation and Purification Technology” (IF 8,6), „Journal of Environmental Chemical Engineering” (IF 9,9), „Chemosphere” (IF 8,8), „Journal of Water Process Engineering” (IF 7,0). Pełnił również funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture”.

W ramach współpracy międzynarodowej prof. Piotr Koszelnik uczestniczył w przygotowaniach wspólnych projektów badawczych, m.in. z Delft University of Technology, University of Cagliari, Royal Institute of Technology – KTH, Stockholm (FP7-REGPOT). Jako wykonawca realizował projekt Visegrad and Ukraine Dialogues on Climate Change and Sustainable Development w ramach Visegrad Found, ID – 22110149. W skład konsorcjum wchodziły: Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine, University of Presov, Rzeszów University of Technology, Palacký University in Olomouc, Comenius University in Bratislava, Óbuda University, Hungary. Był także organizatorem wspólnych konferencji z Politechniką Lwowską i Uniwersytetem Technicznym w Koszycach. Recenzował kilkadziesiąt manuskryptów do czasopism. Był również recenzentem w programie stypendialnym rządu Walii w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Sêr Cymru II Fellowship”.

Jako rektor aktywnie uczestniczy w pracach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), gdzie w kadencji 2020–2024 pełni funkcję przewodniczącego komisji nauki. Ukończył szkolenie „Liderzy w Zarządzaniu Uczelnią” na Koeln University w Niemczech. Uczestniczył czynnie w działaniach organizacji międzynarodowych, w których zrzeszona jest Politechnika Rzeszowska: Baltic University Program (Uppsala, Szwecja), Conference of Rectors and Presidents of European Universities of Technology (Dublin, Irlandia), Polsko-Uzbeckim Forum Rektorów (Taszkient, Uzbekistan).

Prof. Piotr Koszelnik jest członkiem kilku organizacji: Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (cztery kadencje), w którym od 2020 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego, a od 2024 r. przewodniczącego, Polskiego Komitetu Wielkich Zapór, Wojewódzkiej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz organizacji branżowych i Rady Naukowo-Programowej Stowarzyszenia EKOSKOP. Był także członkiem komitetów naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych.

Za swą działalność naukową i organizacyjną został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także srebrnym i brązowym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, medalem Za Zasługi dla Krajowej Administracji Skarbowej oraz medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” nadawanym za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej. Wielokrotny laureat nagród rektora za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną oraz nagród ministra nauki za działalność organizacyjną.

Jest żonaty, ma jednego syna. Chętnie podróżuje z rodziną i sprawdzonym gronem przyjaciół. Lubi narty i rower, jest zapalonym kibicem sportu. Ceni różne gatunki muzyki rozrywkowej i klasycznej. Odpoczywa, pracując w ogrodzie, ale też czytając książki podróżnicze, biografie i reportaże oraz odkrywając ciekawych autorów książek kryminalnych – ulubiony to Andrea Camilleri. Ostatnie odkrycia to Jussi Adler-Olsen i Nele Nauhaus.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję