Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej

Instytucja:
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Miasto:
Rzeszów

Stanowisko:
adiunkt

Dziedzina naukowa:
nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina naukowa:
architektura i urbanistyka

Data ogłoszenia:
11 października 2018 r.

Termin składania ofert:
3 stycznia 2019 r. do godz. 14:00

Przewidywany termin zatrudnienia:
25 lutego 2019 r.

Rodzaj umowy:
na czas określony

Wymiar etatu:
pełny etat

Link do strony:
https://w.prz.edu.pl/uczelnia/oferty-pracy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego--pracownika-naukowego/wydzial-budownictwa--inzynierii-srodowiska-i-architektury

Słowa kluczowe:
projektowanie architektoniczne, historia i teoria architektury współczesnej

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. W opisie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego powinna być uwzględniona problematyka z zakresu praktyki projektowej; należy wykazać swój dorobek naukowy wymieniając dotychczasowe publikacje, udział w konferencjach, staże naukowe krajowe i zagraniczne, udział w grantach naukowych w międzynarodowych zespołach badawczych, stypendia naukowe, osiągnięcia zawodowe oraz podać opracowane dokumentacje inżynierskie specjalizujące się w dyscyplinie architektura i urbanistyka.

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

 • posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka,
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183), w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz Statutem PRz z dnia 25 czerwca 2015 r. z późn. zm. (t. j. z dnia 12 lipca 2017 roku),
 • wykazać się praktyką zawodową i dorobkiem naukowym z zakresu architektury, przedłożyć udokumentowany wykaz prac i spis publikacji,
 • wykazać się dobrą znajomością programów AutoCAD, Robot Structural Analysis, ArchiCAD, CorelDraw
 • wykazywać się zainteresowaniem pracą naukowo-badawczą,
 • wykazywać się predyspozycjami i praktyką w pracy dydaktyczno-naukowej,
 • posiadać publikacje, udział w konferencjach,
 • znajomość języka angielskiego, poziom dobry.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpisy (kopie) dyplomów,
 • opis dorobku i doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b1 rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a2 rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

----------------------
1 Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2 Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

Dokumenty należy złożyć osobiście (lub przesłać pocztą) w terminie do dnia 3 stycznia 2019 r. do godz. 14:00, w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2 (pok. P-134), 35-959 Rzeszów. Oferty, które wpłyną po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.

Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję